Listopad 2, 2018

Oferta

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach o uzyskanie należnego odszkodowania, zadośćuczynienia. Zajmujemy się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia.
Oferujemy darmową analizę !
Kategorie usług :

 1. Obrażenia ciała:

– wypadek komunikacyjny
– wypadek przy pracy
– błędy medyczne
– wypadek na gospodarstwie
– potknięcia/poślizgnięcia

2. Wypadek śmiertelny ( w tym przypadku poszkodowanymi są bliscy, uprawnionymi do odszkodowania są:

współmałżonkowie, rodzice,dzieci,rodzeństwo, dziadkowie,wnuki,a także osoby pozostające z nieformalnym związku z osobą zmarła) . Do wypadku, możemy cofnąć się  aż 20 lat wstecz.
– wypadek komunikacyjny
– wypadek przy pracy
– błąd medyczny
– wypadek na gospodarstwie
– potknięcia/poślizgnięcia

3.  Szkoda na pojeździe
Jeżeli w ciągu 3 ostatnich lat miałeś wypadek, w którym uszkodzone zostało Twoje auto, to Ubezpieczyciel na 90% zaniżył Twoje odszkodowanie z OC lub AC.

– Uzyskamy dla Ciebie dopłatę do wypłaconego odszkodowania.
– Pomożemy Ci – bez zobowiązań, bez żadnych kosztów.
– Wymogiem jest auto nie starsze niż 15 lat

4. Wypadek na gospodarstwie
O odszkodowanie mogą się ubiegać:
– właściciel gospodarstwa
– osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym
– osoby pracujące na gospodarstwie
– osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego

5. Wypadek w pracy
Jeżeli wypadek w pracy, wystąpił nie z Twojej winy, to należy Ci się odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.
Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

6. Potknięcia/ poślizgnięcia
Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.
Pamiętaj!
Przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:
– zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej
– wykonaniu zdjęć miejsca zdarzenia
– zebranie oświadczeń naocznych świadków
– pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu

7. Błąd medyczny

Jeżeli w wyniku błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

– nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania)
– usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie
– szkody przy porodzie
– zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego)
– pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych)
– pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych)

8. OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)

Zgromadzone pieniądze z OFE po śmierci ubezpieczonych podlegają dziedziczeniu. W praktyce oznacza to, że środki te przysługują osobom uposażonym lub spadkobiercom. Nie są one jednak wypłacane obligatoryjnie. Jako firma pomagamy rodzinom osób zmarłych odzyskać środki zgromadzone przez ich bliskich.
Jak wynika z danych szacunkowych co roku na kontach wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych może pozostawać ok. 2 miliardy złotych po zmarłych, którzy wcześniej gromadzili pieniądze na emeryturę, ale z nich nie zdążyli skorzystać. Średnia wartość świadczenia to około 30000 zł.

KOMU NALEŻĄ SIĘ PIENIĄDZE Z OFE
Pieniądze zgromadzone na rachunku w OFE lub subkoncie w ZUS po śmierci ubezpieczonego przysługuje następującym kategoriom osób:
* małżonkowi w ramach wspólnoty małżeńskiej,
* osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE (osoby uposażone),
* spadkobiercom zmarłego, gdy nie ma osób uposażonych (wskazanych).

JAKIE WARUNKI MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE ABY UBIEGAĆ SIĘ O PIENIĄDZE Z OFE

Abyśmy mogli ubiegać się o środki muszą zostać spełnione poniższe warunki:
a) zmarły członek OFE, musiał być urodzony pomiędzy 01 stycznia 1949 roku, a
31 stycznia 2014 roku
b) zmarły nie mógł pobierać świadczenia emerytalnego dłużej niż 3 lata w momencie zgonu,
c) wymagane są wszystkie niżej wymienione dokumenty:
– akt zgonu w oryginale
– akt małżeństwa w oryginale
– akt urodzenia w oryginale
– oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych łączących go ze zmarłym,
– uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego,
– stwierdzenie nabycia spadku (koszt opłaty sądowej 50,00 zł) w oryginale bądź poświadczenie dziedziczenia (koszt taksy notarialnej 62 zł) w oryginale.